top of page

הצפת מידע

ריבוי מקורות נגישים
האתגר הטכנולוגי

האתגר הטכנולוגי

הרכבת צוותים רב גילאיים

מעבר לניהול פחות הירארכי

פעולה מושכלת במרחב האוריינות הדיגיטלית

האתגר הטכנולוגי

הרכבת צוותים רב גילאיים

מעבר לניהול פחות הירארכי

פעולה מושכלת במרחב האוריינות הדיגיטלית

ריבוי מקורות נגישים

פיתוח מיומנויות חשיבה של אורינות דיגיטלית

  •  

בניית צוותים עם יכולות התמודדות עם מגוון דעות, רעיונות ​

  •  

הכרה במורכבויות אינסופיות בכל סוגיה ובכל תחום באמצעות מגוון `העסקה – גיל, מגזר, מגדר, שבטים

ריבוי מקורות נגישים

פיתוח מיומנויות חשיבה של אורינות דיגיטלית

  •  

בניית צוותים עם יכולות התמודדות עם מגוון דעות, רעיונות ​

  •  

הכרה במורכבויות אינסופיות בכל סוגיה ובכל תחום באמצעות מגוון `העסקה – גיל, מגזר, מגדר, שבטים

ריבוי מקורות נגישים

פיתוח מיומנויות חשיבה של אורינות דיגיטלית

  •  

בניית צוותים עם יכולות התמודדות עם מגוון דעות, רעיונות ​

  •  

הכרה במורכבויות אינסופיות בכל סוגיה ובכל תחום באמצעות מגוון `העסקה – גיל, מגזר, מגדר, שבטים

האתגר הטכנולוגי

הרכבת צוותים רב גילאיים

מעבר לניהול פחות הירארכי

פעולה מושכלת במרחב האוריינות הדיגיטלית

bottom of page